Exhibited with Nikola Rukaj Gallery, Toronto, in Art Miami 2015 and Art Toronto 2015.